מכרז פומבי 01/2022: מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מדי מים לקריאה מרחוק