מכרז פומבי מס' 06/2021 לאספקת והתקנת מגובים עדינים