מכרז מס' 03-2021 לאספקת שירותי שמירה ואבטחה במתקני התאגיד