נספח ב- הצהרת המתכנן אינסטלציה עורך הבקשה לפני ביצוע העבודה

קישור לפרסום