תעריפי מים (ביתי-עסקים)

קביעת תעריפי המים והביוב נעשית על ידי מועצת רשות המים והביוב הממשלתית, תאגיד המים והביוב אינו קובע את התעריפים. התעריפים הינם תעריפים אחידים ושווים בכל תאגידי המים והביוב במדינת ישראל.

 

להלן תעריפי המים המעודכנים ליום 1.7.2021 (כוללים מע״):

 

על פי כללי תאגידי מים וביוב( תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים ואו ביוב ),התש"ע 2009, צריכה ביתית כוללת שני תעריפים:

תעריף אחד עבור כמות מוכרת  (מגורים א) – בגין כמות של 7 מ"ק לחודשיים כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות בנכס.

תעריף שני (מגורים ב') עבור יתרת כמות המים שנצרכה בנכס בתקופת החשבון.

כאשר אורך תקופת החיוב שונה מחודשיים, החיוב נעשה באופן יחסי לתקופה.

תעריפי המים נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב ומעודכנים מעת לעת על ידה.

חיוב מינימלי: צרכן יחוייב לפי צריכה של 3 מ"ק בחודשיים, אף אם צרך בפועל פחות מכך.