חזון ומטרות

מי קרית גת- עומדים בכל היעדים!

 

פיתוח, תשתית ומחקר:

 • שדרוג מערך המשאבות לצורך השגת יעילות אנרגטית וחיסכון כספי.
 • שדרוג צנרת המים והביוב בעיר להובלת מים סדירה ומניעת תקלות.
 • הטמעת שיפורים טכנולוגיים בתחום המדידה, הפיקוח והתקשורת.
 • צמצום פחת המים – מים המתבזבזים כתוצאה מנזילות או מים שאינם נמדדים.
 • שדרוג אמצעי המדידה הביתיים לטכנולוגיות מתקדמות ומדויקות יותר.

איתנות פיננסית:

 • שיפור שיעורי הגבייה והגברת האכיפה בכל רחבי העיר.
 • ניתוב רווחים לטובת פרויקטים להחלפת תשתיות ושיפור איכות ואספקת מי השתיה.

חינוך וסביבה:

 • חינוך לשימוש מושכל במים ובתשתיות הביוב.
 • חינוך הדור הצעיר לערכים סביבתיים.
 • שיתוף פעולה עם גופים סביבתיים לשמירה על ערכי טבע ומים.
 • עידוד שיתוף פעולה עם גופים אקדמיים וטכנולוגיים בתחומי משק המים השונים.